Lokalne

Do 10% rabatu na systemy ogrodzeniowe
w Bełchatowie
Przejdź na stronę www Partnera
Rabaty
Regulamin
Lista placówek
kod
Aby pobrać rabat
Opis oferty

Firma SYSTEMY OGRODZENIOWE zajmuje się sprzedażą, montażem nowoczesnych systemów ogrodzeń posesyjnych,  a także ogrodzeń panelowych. Firma współpracuje z największymi producentami w Polsce, dzięki temu asortyment produktów jest bardzo szeroki, a wieloletnie doświadczenie daje możliwość wyeliminowania błędów już na etapie planowania inwestycji.

 

Rabat obejmuje:

 • 5% na ogrodzenia panelowe
 • 10% na ogrodzenia posesyjne

Możesz pobrać jeden kod rabatowy jednorazowego użytku.

Jak skorzystać z rabatu?
O czym warto pamiętać?
Lista placówek
Regulamin promocji

Regulamin Promocji Generali Lokalnie 

Regulamin obowiązuje od 01.01.2023. do 31.12.2023  

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ulicy Senatorskiej 18, 00-082 w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 25952, kapitał zakładowy 63 500 000 zł wpłacony w całości NIP: 521-28-87-341, oraz Generali

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108, należąca do Grupy Generali figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASS) pod nr 26, (dalej łącznie zwane „Generali”) w ramach Programu Rabatowego Generali zwanego dalej „Promocją Generali Lokalnie” lub „Promocją”.  

 1. Program Rabatowy Generali został opracowany i jest obsługiwany przez Generali oraz Agencję i360 Sp. z.o.o. i wykorzystywany jest do budowania lojalności klientów Generali oraz budowania marki Generali. 

 

§ 1 Definicje 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 

Aktywna Polisa – umowa ubezpieczenia, której zawarcie zostało potwierdzone Polisą, której okres ochrony ubezpieczeniowej przypada w całości lub w części w czasie trwania Promocji, niezależnie od daty wystawienia Polisy lub zawarcia Umowy Ubezpieczenia. 

Agencja – i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90- 

057 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, odpowiadająca za utrzymanie platformy służącej do obsługi Promocji prowadzonych przez Generali we współpracy z partnerami zewnętrznymi Generali (w tym również prowadzonych dla marki Proama, która jest znakiem towarowym Generali), dalej „Platforma Rabatowa”.  

Klient Generali - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą spełniła warunki udziału w Programie Rabatowym Generali oraz Promocji, która posiada Aktywną Umowę Ubezpieczenia Generali. 

Kod Rabatowy - kod alfanumeryczny w postaci ciągu znaków, wygenerowany przez Partnera i przekazany Generali; upoważniający Uczestnika Promocji do skorzystania z upustu cenowego udzielonego przez Partnera. 

Karta Rabatowa – karta przekazana przez Generali Partnerowi Biznesowemu lub MSA zawierająca Kody Rabatowe. 

Partner Biznesowy - agent ubezpieczeniowy Generali lub osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne na rzecz agenta ubezpieczeniowego Generali oraz inna osoba współpracująca z Generali. 

Menedżer Sprzedaży Agencyjnej (dalej MSA) – osoba fizyczna współpracująca z Generali na podstawie umowy o pracę, lub umowy cywilno-prawnej. 

Oferta Produktowa – produkty i usługi, które zostaną udostępnione przez Partnerów, na które przysługuje Uczestnikowi Promocji zniżka wynikająca z Kodu Rabatowego. Produkty  i usługi 

dostępne w ramach Oferty Produktowej, mogą być zmienione na mocy pisemnego porozumienia Stron. Zakres Oferty Produktowej i lista Partnerów znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Opis oferty- opis warunków Oferty Produktowej określający m.in. sposób wykorzystania Kodu Rabatowego, rodzaj Kodów Rabatowych, asortyment na który obowiązuje Kod Rabatowy, limit Kodów Rabatowych, który zamieszczony jest na Platformie Rabatowej w ofercie Partnera. 

Partnerfirma, która świadczy na rzecz Uczestników Promocji usługi związane z realizacją Promocji, na zasadach określonych w Regulaminie,  

Platforma Rabatowa – strona internetowa udostępniona Generali przez Agencję, w której

Klienci Generali mają możliwość pobrania Kodów Rabatowych do prezentowanych Ofert Produktowych Partnerów. 

Regulamin Programu Rabatowego Generali - zbiór zasad regulujących świadczenie usług za pośrednictwem Platformy Rabatowej. 

Rabat – upust cenowy udzielony przez Partnera Uczestnikowi Promocji. 

Regulamin - regulamin określający zasady Promocji. 

Strona Internetowa - strona internetowa Generali dostępna pod adresem www.generali.pl. 

Ubezpieczenie Generali – jeden z produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Programu Rabatowego Generali

Uczestnik Promocji - Klient Generali, Partner Biznesowy oraz Menadżer Sprzedaży Agencyjnej.  

 

§ 2 Zasady Promocji  

 1. Regulamin określa zasady Promocji, w której mogą uczestniczyć Klienci Generali posiadający Aktywną Polisę Ubezpieczenia Generali oraz Partnerzy Biznesowi i MSA, którzy zaakceptowali Regulamin. 
 2. W Promocji nie mogą jednak uczestniczyć Klienci Generali: 
  1. którzy w przeszłości podali nieprawdziwe dane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia lub w związku z zaistnieniem szkody lub w inny sposób świadomie działali na szkodę Generali. 
  2. którzy posiadają w stosunku do Generali jakiekolwiek zaległości w zapłacie składki lub raty składki. 
 3. Uczestnik Promocji nabywa Kod Rabatowy wyłącznie, jeśli spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. 
 4. Prawo do Rabatu wynikające z Kodu Rabatowego nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie. 
 5. Regulamin dostępny jest na Platformie Rabatowej oraz w siedzibie spółki  i w placówkach terenowych. 

 

§ 3 Szczegółowe zasady przyznawania Rabatów 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i następnych niniejszego paragrafu, Klient Generali nabywa prawo do Kodu Rabatowego z chwilą zawarcia i opłacenia pierwszej składki Umowy Ubezpieczenia Generali i przysługuje mu ono przez cały okres obowiązywania Umowy Ubezpieczenia Generali z zastrzeżeniem § 2 ust.2. 
 2. Klient nie otrzyma Kodu Rabatowego w przypadku zawierania innej umowy ubezpieczenia niż wyżej wymienione. Warunkiem przystąpienia Klienta Generali do Promocji, poza spełnieniem warunku wymienionego w ust.1 niniejszego paragrafu, jest rejestracja na Platformie Rabatowej zgodnie z Regulaminem Programu Rabatowego Generali, który znajduje się na Platformie Rabatowej. 
 3. Przydzielenie Kodu Rabatowego Klientowi Generali odbywa się na Platformie Rabatowej po rejestracji Klienta, akceptacji udziału w Promocji na zasadach określonych  w niniejszym Regulaminie oraz kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy” przy jednej z ofert Partnerów. Pobranie Kodu Rabatowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 4. Kod Rabatowy przydzielony do Ubezpieczenia Generali zostanie wyświetlony po kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy”. Klient Generali ma możliwość przesłania Kodu Rabatowego na adres mailowy podany podczas Rejestracji lub przesłania go jako sms na nr telefonu podany podczas rejestracji.  
 5. Partner Biznesowy lub MSA uzyskuje prawo do Kodu Rabatowego decyzją biznesową Generali. 
 6. Kody rabatowe są przydzielane Partnerom Biznesowym i MSA:
  1. wybranym Partnerom Biznesowym na Platformie Rabatowej po rejestracji Partnera Biznesowego, zgodnie z Regulaminem Programu Rabatowego dla Pośredników Generali,  akceptacji udziału w Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy” przy jednej z Ofert Produktowych Partnera. Pobranie Kodu Rabatowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wówczas Partner Biznesowy ma możliwość przesłania Kodu Rabatowego na adres mailowy podany podczas Rejestracji lub przesłania go jako sms na nr telefonu podany podczas rejestracji.
  2. poza Platformą Rabatową za pomocą Karty Rabatowej, przesłanej w formie elektronicznej lub przekazanej w formie papierowej
 7. Uczestnicy Promocji posiadający Kody Rabatowe będą mieli możliwość zakupu w ramach Oferty Produktowej produktów Partnerów w wysokości Rabatu prezentowanej na Platformie Rabatowej. 
 8. Rabat zostaje udzielony Klientowi Generali, w zależności od Oferty Produktowej Partnerów: 
  1. po wprowadzeniu przez Klienta Generali uzyskanego Kodu rabatowego podczas zakupów produktów z Oferty Produktowej za pośrednictwem strony internetowej Partnera
   lub 
  1. po podaniu pracownikowi Partnera uzyskanego Kodu rabatowego podczas zakupów produktów z Oferty Produktowej 
 1. Rabat wynikający z Kodu Rabatowego przysługuje wyłącznie Klientowi Generali, którego dotyczy Aktywna Polisa Ubezpieczenia Generali. 
 2. Rabat przyznawany w ramach Promocji nie podlega sumowaniu ze zniżkami z innych programów promocyjnych organizowanych przez Generali. W przypadku, gdy dana osoba spełnia warunki uzyskania Rabatu na podstawie niniejszego Regulaminu i jednocześnie spełnia warunki uzyskania innej zniżki, to otrzyma ona wyłącznie jedną wybraną przez siebie zniżkę. 
 3. Kody rabatowe są jednorazowe lub wielokrotnego użytku w zależności od informacji zamieszczonej w Opisie Oferty. 
 4. Klient Generali posiadający więcej niż jedno Ubezpieczenie Generali może otrzymać Kody rabatowe do każdego Ubezpieczenia Generali. 
 5. Do jednej Aktywnej Polisy Ubezpieczenia Generali przysługuje Klientowi Generali tyle  Kodów Rabatowych, ile jest określonych w Opisie Oferty. 
 6. Realizacja wybranej przez Uczestnika Promocji oferty z Oferty Produktowej Partnera realizowana jest wyłącznie zgodnie z Ofertą Produktową i Opisem Oferty. 
 7. Kody Rabatowe można wykorzystać wyłącznie w lokalizacjach określonych w Opisie Oferty lub jeśli Partner prowadzi sklep internetowy – na stronie www sklepu, która określona jest w Opisie Oferty. 

 

§ 4 Reklamacje 

 1. Osoba, która uważa, że jej prawa związane z uczestnictwem w Promocji zostały naruszone, ma prawo złożyć do Generali reklamację. 
 2. Reklamacja jest rozpatrywana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Generali, na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu. Termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Generali. Składający reklamacje zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni kalendarzowych terminie rozpatrywania reklamacji.  
 3. Reklamacje należy składać: • ustnie, tj. telefonicznie pod numer telefonu +48 913 913 913

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub osobiście, 

• w formie pisemnej, doręczona osobiście lub przesyłką pocztową na adres siedziby Generali: Generali T.U. S.A. lub Generali Życie T.U. S.A. Ul. Senatorska 18 00-082

Warszawa  z dopiskiem: Reklamacja dot. Promocji „Zniżki od Generali w Programie Rabatowym” • w formie elektronicznej (wysyłając na adres e-mail: program.rabatowy@generali.pl wpisując w tytule maila: „Reklamacja: Promocja Generali Lokalnie”. O decyzji składający reklamację  zostanie powiadomiony drogą elektroniczną  na  adres, z którego została wysłana reklamacja, lub na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej. Decyzja w przedmiocie reklamacji w ramach postępowania reklamacyjnego objętego niniejszym Regulaminem nie wyklucza prawa Klienta Generali do dochodzenia swoich uprawnień na zasadach ogólnych, w tym występując na drogę postępowania sądowego. 

§ 5 Dane osobowe  

1. Administrator danych osobowych  

Administratorami danych osobowych Uczestników Promocji są Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  z siedzibami w Warszawie. Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, przez e-mail: centrumklienta@generali.pl lub telefonicznie: 913 913 913. 

2. Inspektor Ochrony Danych   Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik Promocji może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez stronę internetową www.generali.pl; pod adresem e-mail: iod@generali.pl; lub pisemnie na adres wskazany w ust. 1.  

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przetwarzane w celu:  

 1. przeprowadzenia Promocji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 
 2. rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów  o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym1, jeżeli Uczestnik Promocji złoży taką reklamację w związku z udziałem w Promocji; (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

 1. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Generali (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 2. oferowania Uczestnikowi Promocji produktów i usług Generali bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Uczestnika Promocji, czyli profilowania, za dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

Powyższe nie uchybia prawu przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, o czym Uczestnik Promocji został poinformowany przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez Generali w okresie brania udziału w Promocji, a także przez okres przedawnienia roszczeń. Nie uchybia to prawu Generali do przechowywania danych osobowych przez inny okres w szczególności w związku z wyrażeniem przez Uczestnika Promocji zgody marketingowej lub komunikacyjnej lub zawarciem umowy ubezpieczenia.  

5. Odbiorcy danych osobowych 

Generali powierzyło Agencji przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji w celu przeprowadzenia Promocji. Ponadto dane osobowe Uczestników Promocji mogą być ujawniane innym podmiotom, z którymi Generali lub Agencja zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz uprawnionym organom lub instytucjom. 

6. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Uczestnikowi Promocji przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;  
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 3) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 1. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 3. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych 

Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;   

 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Obowiązek podania danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału  w Promocji. Bez podania danych nie jest możliwe wzięcie udziału w Promocji. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 1. Promocja obowiązuje od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023  lub do chwili wykorzystania puli zniżek wskazanej w §3 ust. 3. 
 2. Każdy Uczestnik Promocji może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym momencie, co nie będzie naruszać praw Uczestników Promocji nabytych przed dokonaniem zmiany.  
 4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Generali może zakończyć Promocję lub dokonać zmian w Regulaminie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Generali opublikuje informację na Stronie Internetowej, ze stosownym wyprzedzeniem. W takim przypadku wszelkie uprawnienia nabyte przez Uczestników Promocji przed datą zakończenia Promocji lub zmiany Regulaminu będą realizowane aż do ich pełnego wykorzystania.  
 5. Niniejsza Akcja nie stanowi sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ro podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350). 
 6. Po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji nowe Rabaty nie są przyznawane. 
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

Data 26.05.2020 

  

Załącznik 1 – Oferta Produktowa 

 1. Kody Rabatowe mogą zostać użyte do zakupienia produktów wyłącznie z Oferty Produktowej Partnerów. 

Lp. 

Partner 

Nazwa oferty 

Czas trwania oferty 

1

SYSTEMY 

OGRODZENIOWE 

Do 10% rabatu na systemy ogrodzeniowe w Bełchatowie 

31.12.2023

2

Szalone Nożyczki  

20% rabatu na wszystkie usługi w Salonie

31.12.2023

 

 1. Generali informuje, że lista ofert może być rozszerzona o dodatkowe oferty niewymienione w ust., 1 powyżej, które również mogą być zakupione z wykorzystaniem Kodu Rabatowego. Informacja o zmianie listy produktów wymienionych w ust. 1 powyżej zostanie opublikowana w formie zmiany niniejszego załącznika i opublikowania na Platformie Rabatowej. 

 

Partnerzy