Czas wolny

20% rabatu wszystkie kawy klasyczne w Costa Coffee

Przejdź na stronę www Partnera
Rabaty
Regulamin
Lista placówek
kod
Aby pobrać rabat
Opis oferty

Costa Coffee to tętniąca życiem kawiarnia, klimatyczny wystrój, ale przede wszystkim legendarna kawa prosto z serca Londynu. Początki Costa Coffee sięgają 1971 r., kiedy to w Londynie zaparzona została pierwsza filiżanka kawy przygotowanej na bazie autorskiej mieszanki Mocha Italia.

Dziś Costa Coffee oferuje szeroki wybór napojów kawowych, herbacianych, gorących i zimnych, a także doskonałe przekąski, ciasta i kanapki.

Kod rabatowy można wykorzystać na zakup jednej z poniższych kaw klasycznych:

 • Espresso
 • Podwójne espresso
 • Espresso Macchiato
 • Podwójne espresso macchiato
 • Americano  rozm S - XL
 • Americano z mlekiem rozm S - XL
 • Flat White
 • Flat Black
 • Caffè Latte rozm. S - XL
 • Cappuccino rozm S - XL

 

Możesz pobrać 4 KODY RABATOWE jednorazowego użytku.

Jak skorzystać z rabatu?
O czym warto pamiętać?
Lista placówek
Regulamin promocji

Regulamin Promocji Generali – Costa Coffee

 

Regulamin obowiązuje od 17.11.2023 do 31.12.2024

Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108, należące do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS pod nr 26, w ramach Programu Rabatowego Generali zwanego dalej „Promocją Generali – Costa Coffee

 1. ” lub „Promocją”.
 2.  Program Rabatowy Generali został opracowany i jest obsługiwany przez Generali oraz Agencję i360 Sp. z.o.o. i wykorzystywany jest do budowania lojalności klientów Generali oraz budowania marki Generali oraz Costa Coffee.

 

§ 1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Aktywna Polisa – umowa ubezpieczenia, której zawarcie zostało potwierdzone Polisą, której okres ochrony ubezpieczeniowej przypada w całości lub w części w czasie trwania Promocji, niezależnie od daty wystawienia Polisy lub zawarcia Umowy Ubezpieczenia.

Generali – Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108,  należąca do Grupy Generali figurująca w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS pod nr 26.

Agencja – i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90- 057 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, odpowiadająca za utrzymanie platformy służącej do obsługi Promocji prowadzonych przez Generali we współpracy z partnerami zewnętrznymi Generali ((w tym również prowadzonych dla marki Generali AGRO, która jest znakiem towarowym Generali), dalej „Platforma Rabatowa”.

Klient Generali - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą spełniła warunki udziału w Programie Rabatowym Generali oraz Promocji, która posiada jedną z wymienionych w załączniku nr 1b do Regulaminu Programu Rabatowego Generali, Aktywnych Umów Ubezpieczenia.

Kod Rabatowy - kod alfanumeryczny w postaci ciągu znaków, wygenerowany przez Partnera i przekazany Generali, upoważniający Uczestnika Promocji do skorzystania z upustu cenowego udzielonego przez Partnera w wysokości określonej w Załączniku nr 1a do Regulaminu.

Karta Rabatowa – karta przekazana przez Generali Partnerowi Biznesowemu lub MSA zawierająca Kody Rabatowe.

Partner Biznesowy - agent ubezpieczeniowy Generali lub osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne na rzecz agenta ubezpieczeniowego Generali oraz inna osoba współpracująca z Generali.

Menedżer Sprzedaży Agencyjnej (dalej MSA) – osoba fizyczna współpracująca z Generali na podstawie umowy o pracę, lub umowy cywilno-prawnej.

Oferta produktowa – produkty, które zostaną udostępnione przez Partnera, na które przysługuje Uczestnikowi Promocji zniżka wynikająca z Kodu Rabatowego. Produkty dostępne w ramach Oferty Produktowej, mogą być zmienione na mocy pisemnego porozumienia Stron. Zakres Oferty Produktowej znajduje się w Załączniku nr 1a do niniejszego Regulaminu.

PartnerLagardere Travel Retail sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 174, wpisaną do rejestry przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048015 , NIP: 526-21-00-142, REGON: 012782720, kapitał zakładowy w wysokości 102.631.000,00 złotych (w całości opłacony) będącym właścicielem kawiarni Costa Coffee, która świadczy na rzecz Uczestników Promocji usługi związane z realizacją Promocji, na zasadach określonych w Regulaminie.

Platforma Rabatowa – strona internetowa udostępniona Generali przez Agencję, w której Klienci Generali mają możliwość pobrania Kodu Rabatowego do prezentowanych Ofert Produktowych Partnerów.

Regulamin Programu Rabatowego Generali - zbiór zasad regulujących świadczenie usług za pośrednictwem Platformy Rabatowej.

Rabat – upust cenowy w wysokości wynikającej z Kodu Rabatowego udzielony przez Partnera Uczestnikowi Promocji na produkty z Oferty produktowej.

Regulamin - regulamin określający zasady Promocji.

Strona Internetowa - strona internetowa Generali dostępna pod adresem www.generali.pl.

Ubezpieczenie Generali – jeden z produktów wymienionych w Załączniku nr 1b do Regulaminu.

Uczestnik Promocji - Klient Generali, Partner Biznesowy lub Menadżer Sprzedaży Agencyjnej.

 

§ 2 Zasady Promocji 

 1. Regulamin określa zasady Promocji, w której mogą uczestniczyć Klienci Generali posiadający Aktywną Polisę Ubezpieczenia oraz Partnerzy Biznesowi i MSA, którzy zaakceptowali Regulamin.
 2. W Promocji nie mogą jednak uczestniczyć Klienci Generali:
  1. którzy w przeszłości podali nieprawdziwe dane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia lub w związku z zaistnieniem szkody lub w inny sposób świadomie działali na szkodę Generali.
  2. którzy posiadają w stosunku do Generali jakiekolwiek zaległości w zapłacie składki lub raty składki.
 3. Uczestnik Promocji nabywa prawo do otrzymania Kodu Rabatowego wyłącznie, jeśli spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Prawo do Rabatu wynikające z Kodu Rabatowego nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 5. Regulamin dostępny jest na Platformie Rabatowej oraz w siedzibie spółki
  i w placówkach terenowych.

 

§ 3 Szczegółowe zasady przyznawania Rabatów

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i następnych niniejszego paragrafu, Klient Generali nabywa prawo do Kodu Rabatowego z chwilą zawarcia i opłacenia pierwszej składki Umowy Ubezpieczenia w Generali i przysługuje mu ono przez cały okres obowiązywania Umowy Ubezpieczenia z zastrzeżeniem § 2 ust.2.
 2. Warunkiem przystąpienia Klienta Generali do Promocji, poza spełnieniem warunku wymienionego w ust.1 niniejszego paragrafu, jest rejestracja na Platformie Rabatowej zgodnie z Regulaminem Programu Rabatowego Generali, który znajduje się na Platformie Rabatowej.
 3. Przydzielenie Kodu Rabatowego Klientowi Generali odbywa się na Platformie Rabatowej po rejestracji Klienta, akceptacji udziału w Promocji na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie oraz kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy” przy jednej z Ofert Produktowych Partnera. Pobranie Kodu Rabatowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Kod Rabatowy zostanie wyświetlony po kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy”. Klient Generali ma możliwość przesłania Kodu Rabatowego na adres mailowy podany podczas Rejestracji lub przesłania go jako sms na nr telefonu podany podczas rejestracji.
 5. Partner Biznesowy lub MSA uzyskuje prawo do Kodu Rabatowego decyzją biznesową Generali.
 6. Kody rabatowe są przydzielane Partnerom Biznesowym i MSA:
  1. wybranym Partnerom Biznesowym na Platformie Rabatowej po rejestracji Partnera Biznesowego zgodnie z Regulaminem Programu Rabatowego dla Pośredników Generali, akceptacji udziału w Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy” przy jednej z Ofert Produktowych Partnera. Pobranie Kodu Rabatowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wówczas Partner Biznesowy ma możliwość przesłania Kodu Rabatowego na adres mailowy podany podczas Rejestracji lub przesłania go jako sms na nr telefonu podany podczas rejestracji.
  2. poza Platformą Rabatową za pomocą Karty Rabatowej, przesłanej w formie elektronicznej lub przekazanej w formie papierowej
 7. Uczestnicy Promocji posiadający Kod Rabatowy będą mieli możliwość zakupu w ramach Oferty Produktowej produktów Partnera z uwzględnieniem Rabatu w wysokości prezentowanej na Platformie Rabatowej. Wysokość Rabatów określa Załącznik nr 1a do Regulaminu.
 8. Rabat zostaje udzielony Klientowi Generali po wprowadzeniu przez Klienta Generali uzyskanego Kodu rabatowego podczas zakupów produktów z Oferty Produktowej za pośrednictwem strony internetowej Partnera
 9. Rabat przyznawany w ramach Promocji nie podlega sumowaniu ze zniżkami z innych programów promocyjnych organizowanych przez Generali. W przypadku, gdy dana osoba spełnia warunki uzyskania Rabatu na podstawie niniejszego Regulaminu i jednocześnie spełnia warunki uzyskania innej zniżki, to otrzyma ona wyłącznie jedną wybraną przez siebie zniżkę. W przypadku, gdy Klient posiadał będzie więcej niż jeden Kod Rabatowy, w ramach jednej transakcji uprawniony będzie do wykorzystania wyłącznie jednego Kodu Rabatowego.
 10. Każdemu Klientowi Generali, który spełnia warunki regulaminu, przysługuje 4 Kody Rabatowe na rok do każdej Oferty Produktowej.
 11. Realizacja wybranej przez Uczestnika Promocji oferty z Oferty Produktowej Partnera realizowana jest wyłącznie w wybranych kawiarniach Costa Coffee, lista kawiarni biorących udział w Promocji stanowi Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 Reklamacje

 1. Osoba, która uważa, że jej prawa związane z uczestnictwem w Promocji zostały naruszone, ma prawo zgłosić do Generali reklamację.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia na podany adres mailowy Generali, na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Generali. Składający reklamacje zostanie poinformowany
  o przedłużającym się ponad 30 dni kalendarzowych terminie rozpatrywania reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać:

•          ustnie, tj. telefonicznie pod numer telefonu +48 913 913 913 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub osobiście w siedzibie lub jednostce Generali obsługującej Klienta,

•          w formie pisemnej, doręczona osobiście lub przesyłką pocztową na adres siedziby Generali:
Generali T.U. S.A.
Ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa
z dopiskiem: Reklamacja dot. Promocji „Promocja Generali – Costa Coffee

•    w formie elektronicznej (wysyłając na adres e-mail: program.rabatowy@generali.pl wpisując w tytule maila: „Reklamacja: Promocja Generali – Costa Coffee. O decyzji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres,
z którego została wysłana reklamacja, lub na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej. Decyzja w przedmiocie reklamacji w ramach postępowania reklamacyjnego objętego niniejszym Regulaminem nie wyklucza prawa Klienta Generali do dochodzenia swoich uprawnień na zasadach ogólnych, w tym występując na drogę postępowania sądowego.

 

§ 5 Dane osobowe

 1. Administrator danych osobowych

Administratorami danych osobowych Uczestników Promocji jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
z siedzibami w Warszawie. Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, przez e-mail: centrumklienta@generali.pl lub telefonicznie: 913 913 913.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik Promocji może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez stronę internetową www.generali.pl; pod adresem e-mail: iod@generali.pl; lub pisemnie na adres wskazany w ust. 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przetwarzane w celu:

  1. w celu udziału w Promocji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym1, jeżeli Uczestnik złoży taką reklamację w związku z udziałem w Promocji; (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Generali (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu oferowania Uczestnikowi Promocji produktów i usług podmiotów z Grupy Generali bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Uczestnika Promocji, czyli profilowania, za dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Powyższe nie uchybia prawu przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, o czym Uczestnik Promocji został poinformowany przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

 1. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie ust. 3 pkt 3 - 6.
  2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Generali za pośrednictwem strony internetowej www.generali.pl; dzwoniąc na infolinię
   o numerze 913 913 913; wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub pisemnie na adres wskazany w ust. 1.
 2. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez Generali w okresie brania udziału w Promocji, a także przez okres przedawnienia roszczeń. Nie uchybia to prawu Generali do przechowywania danych osobowych przez inny okres w związku z wyrażeniem przez Uczestnika Promocji zgody marketingowej lub komunikacyjnej.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Generali powierzyło przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji w celu organizacji Programu Promocji i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Generali lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itp.).

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Uczestnikowi Promocji przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;
  2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  4. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi; 
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji – bez podania danych osobowych nie jest możliwe wzięcie udziału w Promocji.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Promocja obowiązuje od dnia  17.11.2023 do 31.12.2024
 2. Każdy Uczestnik Promocji może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w Promocji, przesyłając na adres mailowy program.rabatowy@generali.pl prośbę o cofnięcie pobrania kodu, pod warunkiem że kod nie został jeszcze wykorzystany.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym momencie, co nie będzie naruszać praw Uczestników Promocji nabytych przed dokonaniem zmiany.
 4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Generali może zakończyć Promocję lub dokonać zmian w Regulaminie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Generali opublikuje informację na Stronie Internetowej, ze stosownym wyprzedzeniem. W takim przypadku wszelkie uprawnienia nabyte przez Uczestników Promocji przed datą zakończenia Promocji lub zmiany Regulaminu będą realizowane aż do ich pełnego wykorzystania.
 5. Niniejsza Akcja nie stanowi sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ro podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350).
 6. Po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji nowe Rabaty nie są przyznawane.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Data  28.08.2023

 

Załącznik 1a – Oferta Produktowa

 1. Kody Rabatowe mogą zostać użyte do zakupienia wybranych kaw klasycznych w kawiarniach Costa Coffee,
  1. Oferta 1 – 20% rabatu na wszystkie kawy klasyczne (zniżka wynikająca z Kodu).
  2. Kod rabatowy można wykorzystać na zakup jednej z poniższych kaw klasycznych:
   1. Espresso
   2. Podwójne espresso
   3. Espresso Macchiato
   4. Podwójne espresso macchiato
   5. Flat White
   6. Flat Black
   7. Americano rozm. S do XL
   8. Americano z mlekiem rozm. S do XL
   9. Caffè Latte rozm. S do XL
   10. Cappuccino rozm. S do XL
 2. Kody są jednorazowego użytku.
 3. Każdy Kod Rabatowy ma swoją datę ważności.
 4. Rabat nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Partnera.
 5. Generali informuje, że lista ofert może być rozszerzona o dodatkowe oferty niewymienione w ust., 1 powyżej, które również mogą być zakupione z wykorzystaniem Kodu Rabatowego. Informacja o zmianie listy produktów wymienionych w ust. 1 powyżej zostanie opublikowana w formie zmiany niniejszego załącznika i opublikowania na Platformie Rabatowej.

 

Załącznik 1b – Lista polis, których dotyczy oferta

L.p.

Nazwa produktu

Majątkowe

1

Generali z myślą o domu

Komunikacyjne

2

Generali, z myślą o aucie

3

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

4

OC Krótkoterminowe

5

Pakiet Dealer Generali AutoProgram

6

Pakiet Dealer Generali AutoProgram

7

Pakiet DEALER WS

8

Pakiet DEALER WS KIA

9

Pakiet GENERALI AutoProgram Centrala

10

Pakiet Kamper GENERALI AutoProgram

11

Pakiet LEASING GENERALI AutoProgram

12

Pakiet Motocykle

13

Pakiet Motocykle GENERALI AutoProgram

14

Pakiet Motocykle GENERALI AutoProgram

15

Pakiet Punkta Sp. z o.o.

16

Produkt z partycypacją Importera Mazda

17

Assistance Komfort [15/30 dni]

18

Ubezpieczenie ryzyka utraty wartości pojazdu  klient własny i obcy

NNW

19

Grupowe reasekurowane ubezpieczenie

20

Grupowe ubezpieczenie NNW

21

Generali, z myślą o NNW

22

NNW Szkolne - Student

23

NNW Szkolne - Uczeń

24

Generali z myślą o Tobie

Rolne

25

Generali, z myślą o rolniku

Turystyczne

26

Generali, z myślą o podróży

Życie i zdrowie

27

"Ubezpieczenie z Przyszłością - PLUS" ze składką regularną

28

Bancassurance - obsługa lokat i produktów strukturyzowanych.

29

Beneficio ze składką jednorazową

30

Concordia Grupowe Ubezpieczenie na Życie

31

Generali "Perspektywa"

32

Generali "Ubezpieczenie z Przyszłością" ze składką regularną

33

Generali Beneficio

34

Generali OmniProfit Platinum

35

Generali ProFamilia

36

Generali ProFamilia - wariant M1

37

Generali, z myślą o całym życiu

38

Generali, z myślą o dziecku

39

Generali, z myślą o życiu

40

Generali, z myślą o życiu - Grupa Otwarta

41

Generali, z myślą o życiu (5 lat)

42

Generali, z myślą o życiu PLUS

43

Grupa Otwarta

44

Grupowe CERTUM / CERTUM MAX

45

Grupowe reasekurowane ubezpieczenie

46

Grupowe terminowe ubezpieczenie na życie

47

Grupowe ubezpieczenie na dożycie z UFK

48

Grupowe ubezpieczenie na życie "Czesne"

49

Grupowe ubezpieczenie na życie dla małych i średnich firm Plus

50

Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

51

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie

52

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

53

Grupowe ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką jednorazową

54

Grupowe ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką regularną

55

Grupowe ubezpieczenie na życie małych i średnich firm

56

Grupowe ubezpieczenie na życie małych i średnich przedsiębiorstw

57

Grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem BankAssurance

58

Grupowe ubezpieczenie NNW

59

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne

60

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne II

61

Grupowe zdrowotne majątkowe

62

Grupowe Zdrowotne na Życie

63

Indywidualna kontynuacja grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym

64

Indywidualna Kontynuacja Ubezpieczenie Grupowego

65

INDYWIDUALNE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ZYCIE

66

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką jednorazową

67

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką regularną

68

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców powiązane z kredytem, ze składką jednorazową

69

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców powiązane z kredytem, ze składką regularną

70

Indywidualny plan finansowy IDEA

71

IZD ZYCIE I DOZYCIE

72

Kapitalny Portfel

73

Kapitałowy Plan Emerytalno - Inwestycyjny

74

Komfort Oszczędzania Plus ze składką regularną

75

Komfort Oszczędzania ze składką jednorazową

76

LeoLife

77

LeoLife Transfer

78

Lew Opiekun

79

Mój Plan Finansowy

80

OmniProfit Premium ze składką jednorazową

81

OmniProfit Premium ze składką regularną

82

OmniProfit ze składką jednorazową

83

OVB Future Invest

84

Plan Oszczędnościowy dla Dziecka

85

Plan Zabezpieczenia Bieżących Potrzeb Rodziny

86

Produkt inwestycyjny ze składką jednorazową dla banku Millenium - wersja masowa

87

ProFamilia

88

Systematyczny Plan Emerytalno-Inwestycyjny

89

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "Pomyśl o przyszości Bliskich"

90

Ubezpieczenie dla kredytobiorców

91

Ubezpieczenie dla policjantow

92

Ubezpieczenie Emerytalno - Inwestycyjne

93

Ubezpieczenie na Życie "Lew Senior"

94

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie "Lew Partner"

95

Ubezpieczenie na Życie z Częściowymi Wypłatami Kapitału "Lwia Perspektywa"

96

Ubezpieczenie na Życie z Częściowymi Wypłatami Kapitału "Plan Finansowy"

97

Ubezpieczenie niskiego wkładu

98

Ubezpieczenie NNW Lew Student

99

Ubezpieczenie NNW Lew Uczeń

100

Ubezpieczenie NNW z indywidualizacją opłaceń

101

Ubezpieczenie od utraty pracy

102

Ubezpieczenie pakietowe

103

Ubezpieczenie pomostowe

104

Ubezpieczenie Posagowe "Lew Junior"

105

Ubezpieczenie Posagowe "Perspektywa Dziecka"

106

Ubezpieczenie Posagowe "Przyszłość Dziecka"

107

Ubezpieczenie Rodzinne

108

Ubezpieczenie Terminowe "Lwia Ochrona"

109

Ubezpieczenie Terminowe Evento

110

Ubezpieczenie z przyszłością - Firma

111

Ubezpieczenie z przyszłością - Firma PLUS

112

Ubezpieczenie z przyszłością – PLUS ze składką jednorazową

113

Wygodne Strategie

 

Załącznik nr 2

 

Lista kawiarni Costa Coffee:

No.

Nazwa

Addres

Miasto

Kod pocztowy

82

Westfield Mokotów

ul. Wołoska 12

Warszawa

02-675

83

Biblioteka

ul. Dobra 56/66

Warszawa

00-312

84

Sadyba Best Mall

ul. Powsińska 31

Warszawa

02-903

91

Galeria Łódzka

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 15/23

Łódź

90-307

93

Świdnicka

ul. Świdnicka 3

Wrocław

50-064

94

Galaxy

al. Wyzwolenia 18

Szczecin

70-554

96

M1

al. Pokoju 67

Kraków

31-580

98

Madison

ul. Rajska 10

Gdańsk

80-850

102

Blue City

Al. Jerozolimskie 179

Warszawa

02-222

107

Galeria Kazimierz

ul. Podgórska 34

Kraków

31-536

108

Świętokrzyska

ul. Świętokrzyska 31/33A

Warszawa

00-046

110

Silesia

ul. Chorzowska 107

Katowice

40-101

119

Fashion Outlet

ul. Graniczna 2

Wrocław

54-610

120

Galeria Krakowska

ul. Pawia 5

Kraków

31-154

122

Złote Tarasy

ul. Złota 59

Warszawa

00-120

124

Arkady

ul. Powstańców Śląskich 2-4

Wrocław

53-333

125

Pasaż Grunwaldzki

Plac Grunwaldzki 22

Wrocław

50-384

130

Galeria Bałtycka

al. Grunwaldzka 141

Gdańsk

80-264

135

Westfield Arkadia

al. Jana Pawła II 82

Warszawa

00-175

142

Floriańska

ul. Floriańska 57

Kraków

31-019

147

Klif

al. Zwycięstwa 256

Gdynia

81-525

148

Złote Tarasy II

ul. Złota 59

Warszawa

00-120

149

Galeria Jurajska

al. Wojska Polskiego 207

Częstochowa

42-202

150

Bonarka

ul. Kamieńskiego 11

Kraków

30-644

151

Skylight

ul. Złota 59

Warszawa

00-120

153

Port Łódź

ul. Pabianicka 245

Łódź

93-457

157

Targówek

ul. Głębocka 15

Warszawa

03-287

159

Manufaktura II

ul. Ogrodowa 19A

Łódź

91-065

160

Molo

ul. Mieszka I 73

Szczecin

71-011

161

Krzywy Domek

ul. Bohaterów Monte Cassino 53

Sopot

81-767

162

Ursynów

ul. Wańkowicza 1

Warszawa

02-796

164

Bankowy

Plac Bankowy 2

Warszawa

00-095

165

Korona

ul. Krzywoustego 126

Wrocław

51-421

167

Atlas Tower

Al. Jerozolimskie 123a

Warszawa

02-017

168

Rynek Główny

ul. Rynek Główny 41

Kraków

31-013

170

Galeria Echo

ul. Świętokrzyska 20

Kielce

25-001

172

KEN

ul. Ciszewskiego 15

Warszawa

02-777

173

Galeria Sfera

ul. Mostowa 5

Bielsko-Biała

43-300

174

Factory

ul. prof. Adama Rożańskiego 32

Modlniczka

32-085

175

Galeria Kaskada

al. Niepodległości 36

Szczecin

70-404

180

Lotnisko Copernicus

ul. Graniczna 190

Wrocław

54-530

182

Miasteczko Wilanów

ul. Klimczaka 17

Warszawa

02-797

183

PKP

Al. Jerozolimskie 54

Warszawa

00-024

184

Wiertnicza

ul. Wiertnicza 166

Warszawa

02-952

185

Karolinka

ul. Wrocławska 152/154

Opole

45-837

188

Sky Tower

ul. Powstańców Śląskich 95

Wrocław

53-332

189

Tesco Gocław

ul. Fieldorfa 41

Warszawa

04-125

191

PKP

ul. Piłsudskiego 105

Wrocław

50-085

192

Ptak

ul. Żeromskiego 8

Rzgów

95-030

601

Wola Park

ul. Górczewska 124

Warszawa

01-460

603

Focus

ul. Jagiellońska 39-47

Bydgoszcz

85-097

604

Silesia

ul. Chorzowska 107

Katowice

40-101

606

Plaza

ul. Lipowa 13

Lublin

20-024

607

Manufaktura

ul. Jana Karskiego 5

Łódź

91-071

609

Zakopane

ul. Zaruskiego 2

Zakopane

34-500

610

PKP

ul. Dworcowa 2

Poznań

61-896

612

PKP Wschodnia

ul. Kijowska 16

Warszawa

03-743

616

Długa

ul. Długa 5

Gdańsk

80-827

617

Krakowskie Przedmieście

ul. Krakowskie Przedmieście 8

Warszawa

00-325

623

Klif

ul. Okopowa 58/72

Warszawa

01-042

624

Miodowa

ul. Miodowa 1

Warszawa

00-080

627

Matarnia

ul. Złota Karczma 26

Gdańsk

80-298

631

T-Mobile Office

ul. Marynarska 12

Warszawa

02-674

633

Centrum Riviera

ul. Kazimierza Górskiego 2

Gdynia

81-304

634

Miasteczko Orange

Al. Jerozolimskie 160

Warszawa

02-326

637

Magnolia

ul. Legnicka 58

Wrocław

54-204

642

Felicity

al. Wincentego Witosa 32

Lublin

20-315

643

Zielone Arkady

ul. Wojska Polskiego 1

Bydgoszcz

85-171

644

Kasprowicza

ul. Kasprowicza 119A

Warszawa

01-949

645

Mokotów Nova

ul. Wołoska 22

Warszawa

02-675

646

Francuska

ul. Francuska 12

Warszawa

03-906

647

Tamka

ul. Tamka 29

Warszawa

00-355

648

Aleja Bielany

ul. Czekoladowa 5-22

Wrocław

52-326

652

Alfa

ul. Świętojańska 15

Białystok

15-277

653

Słodowiec

ul. Żeromskiego 1

Warszawa

01-887

656

Copernicus

ul. Żółkiewskiego 15

Toruń

87-100

657

Morena

ul. Schuberta 102A

Gdańsk

80-172

658

IBC

al. Armii Ludowej 14

Warszawa

00-638

664

Posnania II

ul. Pleszewska 1

Poznań

61-136

667

Galeria Bronowice

ul. Stawowa 61

Kraków

31-346

668

West Station

Al. Jerozolimskie 142

Warszawa

02-305

669

Pasaż Tarchomin

ul. Światowida 41

Warszawa

03-144

670

Promenada

ul. Ostrobramska 75c

Warszawa

04-175

671

M1 Marki

ul. Józefa Piłsudskiego 1

Marki

05-270

675

Grodzka

ul. Grodzka 60

Kraków

31-044

677

Galeria Warmińska

ul. Tuwima 26

Olsztyn

10-747

679

Wroclavia

ul. Sucha 1

Wrocław

50-086

680

Radiowa

ul. Kędzierskiego 3A

Warszawa

01-493

681

PKP WKD

Al. Jerozolimskie 54

Warszawa

00-024

682

PKP Express

Al. Jerozolimskie 54

Warszawa

00-024

684

Rondo Wiatraczna

ul. Grochowska 207

Warszawa

04-077

685

Galeria Wisła

ul. Wyszogrodzka 144

Płock

09-410

686

Tesco Kapelanka

ul. Kapelanka 56

Kraków

30-347

688

Millenium Hall

ul. Kopisto 1

Rzeszów

35-315

689

Forum Radunia

Targ Sienny 7

Gdańsk

80-806

692

Galeria Słoneczna

ul. Bolesława Chrobrego 1

Radom

26-600

693

Galeria Młociny

ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15

Warszawa

01-943

694

CH Janki

ul. Mszczonowska 3

Janki

05-090

696

Stary Browar

ul. Półwiejska 42

Poznań

61-888

697

Centrum Aura

al. Piłsudskiego 16

Olsztyn

10-576

698

Centrum Haffnera

ul. Bohaterów Monte Cassino 63

Sopot

81-767

699

KEN Metro Ursynów

ul. Komisji Edukacji Narodowej 98

Warszawa

02-777

700

Gemini

ul. Leszczyńska 20

Bielsko-Biała

43-300

701

Sarmacka

ul. Sarmacka 4

Warszawa

02-972

704

Żoliborz Artystyczny

ul. Kaliny Jędrusik 9

Warszawa

01-748

705

Plaza Parter

ul. Lipowa 13

Lublin

20-024

706

Avenida

ul. Matyi 2

Poznań

61-586

707

Ptak Warsaw Expo hala B

al. Katowicka 62

Nadarzyn

05-830

708

Ptak Warsaw Expo hala C

al. Katowicka 62

Nadarzyn

05-830

709

Ptak Warsaw Expo hala D

al. Katowicka 62

Nadarzyn

05-830

710

Ptak Warsaw Expo hala E

al. Katowicka 62

Nadarzyn

05-830

711

Ptak Warsaw Expo hala F

al. Katowicka 62

Nadarzyn

05-830

 

Partnerzy