Dom i ogród

50 zł rabatu na cały asortyment sklepu Ogrodosfera.pl
przy zakupach za min 500zł
Przejdź na stronę www Partnera
Rabaty
Regulamin
Lista placówek
kod
Aby pobrać rabat
Opis oferty

Ogrodosfera.pl jest jednym z pierwszych na polskim rynku sklepów internetowych oferujących wyposażenie ogrodowe online, takie jak meble ogrodowe, zadaszenia, parasole czy szklarnie ogrodowe.

Działa od 2011 roku, stale się rozwijając i poszerzając ofertę produktów o nowe, atrakcyjne produkty.

Możesz pobrać 1 KOD RABATOWY jednorazowego użytku.

Jak skorzystać z rabatu?
O czym warto pamiętać?
Regulamin promocji

Regulamin promocji

Regulamin Promocji Generali – Ogrodosfera.pl

 

Regulamin obowiązuje od 09.02.2024 do 31.12.2024

Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108, należące do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS pod nr 26, w ramach Programu Rabatowego Generali zwanego dalej „Promocją Generali – Ogrodosfera.pl

 1. ” lub „Promocją”.
 2.  Program Rabatowy Generali został opracowany i jest obsługiwany przez Generali oraz Agencję i360 Sp. z.o.o. i wykorzystywany jest do budowania lojalności klientów Generali oraz budowania marki Generali.

 

§ 1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Aktywna Polisa – umowa ubezpieczenia, której zawarcie zostało potwierdzone Polisą, której okres ochrony ubezpieczeniowej przypada w całości lub w części w czasie trwania Promocji, niezależnie od daty wystawienia Polisy lub zawarcia Umowy Ubezpieczenia.

Generali – Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108,  należąca do Grupy Generali figurująca w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS pod nr 26.

Agencja – i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90- 057 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, odpowiadająca za utrzymanie platformy służącej do obsługi Promocji prowadzonych przez Generali we współpracy z partnerami zewnętrznymi Generali ((w tym również prowadzonych dla marki Generali AGRO, która jest znakiem towarowym Generali), dalej „Platforma Rabatowa”.

Klient Generali - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą spełniła warunki udziału w Programie Rabatowym Generali oraz Promocji, która posiada jedną z wymienionych w załączniku nr 1b do Regulaminu Programu Rabatowego Generali, Aktywnych Umów Ubezpieczenia.

Kod Rabatowy - kod alfanumeryczny w postaci ciągu znaków, wygenerowany przez Partnera i przekazany Generali, upoważniający Uczestnika Promocji do skorzystania z upustu cenowego udzielonego przez Partnera w wysokości określonej w Załączniku nr 1a do Regulaminu.

Karta Rabatowa – karta przekazana przez Generali Partnerowi Biznesowemu lub MSA zawierająca Kody Rabatowe.

Partner Biznesowy - agent ubezpieczeniowy Generali lub osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne na rzecz agenta ubezpieczeniowego Generali oraz inna osoba współpracująca z Generali.

Menedżer Sprzedaży Agencyjnej (dalej MSA) – osoba fizyczna współpracująca z Generali na podstawie umowy o pracę, lub umowy cywilno-prawnej.

Oferta produktowa – produkty, które zostaną udostępnione przez Partnera, na które przysługuje Uczestnikowi Promocji zniżka wynikająca z Kodu Rabatowego. Produkty dostępne w ramach Oferty Produktowej, mogą być zmienione na mocy pisemnego porozumienia Stron. Zakres Oferty Produktowej znajduje się w Załączniku nr 1a do niniejszego Regulaminu.

Partner – GardenWay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, będącym właścicielem  sklepu internetowego www.Ogrodosfera.pl która świadczy na rzecz Uczestników Promocji usługi związane z realizacją Promocji, na zasadach określonych w Regulaminie.

Platforma Rabatowa – strona internetowa udostępniona Generali przez Agencję, w której Klienci Generali mają możliwość pobrania Kodu Rabatowego do prezentowanych Ofert Produktowych Partnerów.

Regulamin Programu Rabatowego Generali - zbiór zasad regulujących świadczenie usług za pośrednictwem Platformy Rabatowej.

Rabat – upust cenowy w wysokości wynikającej z Kodu Rabatowego udzielony przez Partnera Uczestnikowi Promocji na produkty z Oferty produktowej.

Regulamin - regulamin określający zasady Promocji.

Strona Internetowa - strona internetowa Generali dostępna pod adresem www.generali.pl.

Ubezpieczenie Generali – jeden z produktów wymienionych w Załączniku nr 1b do Regulaminu.

Uczestnik Promocji - Klient Generali, Partner Biznesowy lub Menadżer Sprzedaży Agencyjnej.

 

§ 2 Zasady Promocji 

 1. Regulamin określa zasady Promocji, w której mogą uczestniczyć Klienci Generali posiadający Aktywną Polisę Ubezpieczenia oraz Partnerzy Biznesowi i MSA, którzy zaakceptowali Regulamin.
 2. W Promocji nie mogą jednak uczestniczyć Klienci Generali:
  1. którzy w przeszłości podali nieprawdziwe dane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia lub w związku z zaistnieniem szkody lub w inny sposób świadomie działali na szkodę Generali.
  2. którzy posiadają w stosunku do Generali jakiekolwiek zaległości w zapłacie składki lub raty składki.
 3. Uczestnik Promocji nabywa prawo do otrzymania Kodu Rabatowego wyłącznie, jeśli spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Prawo do Rabatu wynikające z Kodu Rabatowego nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 5. Regulamin dostępny jest na Platformie Rabatowej oraz w siedzibie spółki
  i w placówkach terenowych.

 

§ 3 Szczegółowe zasady przyznawania Rabatów

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i następnych niniejszego paragrafu, Klient Generali nabywa prawo do Kodu Rabatowego z chwilą zawarcia i opłacenia pierwszej składki Umowy Ubezpieczenia w Generali i przysługuje mu ono przez cały okres obowiązywania Umowy Ubezpieczenia z zastrzeżeniem § 2 ust.2.
 2. Warunkiem przystąpienia Klienta Generali do Promocji, poza spełnieniem warunku wymienionego w ust.1 niniejszego paragrafu, jest rejestracja na Platformie Rabatowej zgodnie z Regulaminem Programu Rabatowego Generali, który znajduje się na Platformie Rabatowej.
 3. Przydzielenie Kodu Rabatowego Klientowi Generali odbywa się na Platformie Rabatowej po rejestracji Klienta, akceptacji udziału w Promocji na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie oraz kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy” przy jednej z Ofert Produktowych Partnera. Pobranie Kodu Rabatowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Kod Rabatowy zostanie wyświetlony po kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy”. Klient Generali ma możliwość przesłania Kodu Rabatowego na adres mailowy podany podczas Rejestracji lub przesłania go jako sms na nr telefonu podany podczas rejestracji.
 5. Partner Biznesowy lub MSA uzyskuje prawo do Kodu Rabatowego decyzją biznesową Generali.
 6. Kody rabatowe są przydzielane Partnerom Biznesowym i MSA:
  1. wybranym Partnerom Biznesowym na Platformie Rabatowej po rejestracji Partnera Biznesowego zgodnie z Regulaminem Programu Rabatowego dla Pośredników Generali, akceptacji udziału w Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz kliknięciu w pole „Pobierz kod rabatowy” przy jednej z Ofert Produktowych Partnera. Pobranie Kodu Rabatowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wówczas Partner Biznesowy ma możliwość przesłania Kodu Rabatowego na adres mailowy podany podczas Rejestracji lub przesłania go jako sms na nr telefonu podany podczas rejestracji.
  2. poza Platformą Rabatową za pomocą Karty Rabatowej, przesłanej w formie elektronicznej lub przekazanej w formie papierowej
 7. Uczestnicy Promocji posiadający Kod Rabatowy będą mieli możliwość zakupu w ramach Oferty Produktowej produktów Partnera z uwzględnieniem Rabatu w wysokości prezentowanej na Platformie Rabatowej. Wysokość Rabatów określa Załącznik nr 1a do Regulaminu.
 8. Rabat zostaje udzielony Klientowi Generali po wprowadzeniu przez Klienta Generali uzyskanego Kodu rabatowego podczas zakupów produktów z Oferty Produktowej za pośrednictwem strony internetowej Partnera
 9. Rabat przyznawany w ramach Promocji nie podlega sumowaniu ze zniżkami z innych programów promocyjnych organizowanych przez Generali. W przypadku, gdy dana osoba spełnia warunki uzyskania Rabatu na podstawie niniejszego Regulaminu i jednocześnie spełnia warunki uzyskania innej zniżki, to otrzyma ona wyłącznie jedną wybraną przez siebie zniżkę. W przypadku, gdy Klient posiadał będzie więcej niż jeden Kod Rabatowy, w ramach jednej transakcji uprawniony będzie do wykorzystania wyłącznie jednego Kodu Rabatowego.
 10. Każdemu Klientowi Generali, który spełnia warunki regulaminu, przysługuje 1 Kod Rabatowy na rok do każdej Oferty Produktowej.
 11. Realizacja wybranej przez Uczestnika Promocji oferty z Oferty Produktowej Partnera realizowana jest wyłącznie poprzez stronę www.ogrodosfera.pl

 

§ 4 Reklamacje

 1. Osoba, która uważa, że jej prawa związane z uczestnictwem w Promocji zostały naruszone, ma prawo zgłosić do Generali reklamację.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia na podany adres mailowy Generali, na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Generali. Składający reklamacje zostanie poinformowany
  o przedłużającym się ponad 30 dni kalendarzowych terminie rozpatrywania reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać:

•          ustnie, tj. telefonicznie pod numer telefonu +48 913 913 913 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub osobiście w siedzibie lub jednostce Generali obsługującej Klienta,

•          w formie pisemnej, doręczona osobiście lub przesyłką pocztową na adres siedziby Generali:
Generali T.U. S.A.
Ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa
z dopiskiem: Reklamacja dot. Promocji „Promocja Generali – Ogrodosfera.pl

•    w formie elektronicznej (wysyłając na adres e-mail: program.rabatowy@generali.pl wpisując w tytule maila: „Reklamacja: Promocja Generali – Ogrodosfera.pl” O decyzji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres,
z którego została wysłana reklamacja, lub na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej. Decyzja w przedmiocie reklamacji w ramach postępowania reklamacyjnego objętego niniejszym Regulaminem nie wyklucza prawa Klienta Generali do dochodzenia swoich uprawnień na zasadach ogólnych, w tym występując na drogę postępowania sądowego.

 

§ 5 Dane osobowe

 1. Administrator danych osobowych

Administratorami danych osobowych Uczestników Promocji jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
z siedzibami w Warszawie. Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, przez e-mail: centrumklienta@generali.pl lub telefonicznie: 913 913 913.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik Promocji może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez stronę internetową www.generali.pl; pod adresem e-mail: iod@generali.pl; lub pisemnie na adres wskazany w ust. 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przetwarzane w celu:

  1. w celu udziału w Promocji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym1, jeżeli Uczestnik złoży taką reklamację w związku z udziałem w Promocji; (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Generali (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu oferowania Uczestnikowi Promocji produktów i usług podmiotów z Grupy Generali bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Uczestnika Promocji, czyli profilowania, za dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Powyższe nie uchybia prawu przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, o czym Uczestnik Promocji został poinformowany przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

 1. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie ust. 3 pkt 3 - 6.
  2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Generali za pośrednictwem strony internetowej www.generali.pl; dzwoniąc na infolinię
   o numerze 913 913 913; wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub pisemnie na adres wskazany w ust. 1.
 2. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez Generali w okresie brania udziału w Promocji, a także przez okres przedawnienia roszczeń. Nie uchybia to prawu Generali do przechowywania danych osobowych przez inny okres w związku z wyrażeniem przez Uczestnika Promocji zgody marketingowej lub komunikacyjnej.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Generali powierzyło przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji w celu organizacji Programu Promocji i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Generali lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itp.).

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Uczestnikowi Promocji przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;
  2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  4. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi; 
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji – bez podania danych osobowych nie jest możliwe wzięcie udziału w Promocji.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Promocja obowiązuje od dnia  09.02.2024 do 31.12.2024
 2. Każdy Uczestnik Promocji może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w Promocji, przesyłając na adres mailowy program.rabatowy@generali.pl prośbę o cofnięcie pobrania kodu, pod warunkiem że kod nie został jeszcze wykorzystany.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym momencie, co nie będzie naruszać praw Uczestników Promocji nabytych przed dokonaniem zmiany.
 4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Generali może zakończyć Promocję lub dokonać zmian w Regulaminie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Generali opublikuje informację na Stronie Internetowej, ze stosownym wyprzedzeniem. W takim przypadku wszelkie uprawnienia nabyte przez Uczestników Promocji przed datą zakończenia Promocji lub zmiany Regulaminu będą realizowane aż do ich pełnego wykorzystania.
 5. Niniejsza Akcja nie stanowi sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ro podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350).
 6. Po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji nowe Rabaty nie są przyznawane.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Data 29.01.2024

 

Załącznik 1a – Oferta Produktowa

 1. Kody Rabatowe mogą zostać użyte do zakupienia produktów z całej oferty portalu www.ogrodosfera.pl
  1. Oferta 1 – 50zł rabatu na dostępne na stronie www.ogrodosfera.pl przy zakupach za min 500zł (zniżka wynikająca z Kodu).
 2. Kody są jednorazowego użytku.
 3. Każdy Kod rabatowy ma swoją datę ważności
 4. Rabat nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Partnera.
 5. Generali informuje, że lista ofert może być rozszerzona o dodatkowe oferty niewymienione w ust., 1 powyżej, które również mogą być zakupione z wykorzystaniem Kodu Rabatowego. Informacja o zmianie listy produktów wymienionych w ust. 1 powyżej zostanie opublikowana w formie zmiany niniejszego załącznika i opublikowania na Platformie Rabatowej.

 

Załącznik 1b – Lista polis, których dotyczy oferta

L.p.

Nazwa produktu

Majątkowe

1

Generali z myślą o domu

Komunikacyjne

2

Generali, z myślą o aucie

3

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

4

OC Krótkoterminowe

5

Pakiet Dealer Generali AutoProgram

6

Pakiet Dealer Generali AutoProgram

7

Pakiet DEALER WS

8

Pakiet DEALER WS KIA

9

Pakiet GENERALI AutoProgram Centrala

10

Pakiet Kamper GENERALI AutoProgram

11

Pakiet LEASING GENERALI AutoProgram

12

Pakiet Motocykle

13

Pakiet Motocykle GENERALI AutoProgram

14

Pakiet Motocykle GENERALI AutoProgram

15

Pakiet Punkta Sp. z o.o.

16

Produkt z partycypacją Importera Mazda

17

Assistance Komfort [15/30 dni]

18

Ubezpieczenie ryzyka utraty wartości pojazdu  klient własny i obcy

NNW

19

Grupowe reasekurowane ubezpieczenie

20

Grupowe ubezpieczenie NNW

21

Generali, z myślą o NNW

22

NNW Szkolne - Student

23

NNW Szkolne - Uczeń

24

Generali z myślą o Tobie

Rolne

25

Generali, z myślą o rolniku

Turystyczne

26

Generali, z myślą o podróży

Życie i zdrowie

27

"Ubezpieczenie z Przyszłością - PLUS" ze składką regularną

28

Bancassurance - obsługa lokat i produktów strukturyzowanych.

29

Beneficio ze składką jednorazową

30

Concordia Grupowe Ubezpieczenie na Życie

31

Generali "Perspektywa"

32

Generali "Ubezpieczenie z Przyszłością" ze składką regularną

33

Generali Beneficio

34

Generali OmniProfit Platinum

35

Generali ProFamilia

36

Generali ProFamilia - wariant M1

37

Generali, z myślą o całym życiu

38

Generali, z myślą o dziecku

39

Generali, z myślą o życiu

40

Generali, z myślą o życiu - Grupa Otwarta

41

Generali, z myślą o życiu (5 lat)

42

Generali, z myślą o życiu PLUS

43

Grupa Otwarta

44

Grupowe CERTUM / CERTUM MAX

45

Grupowe reasekurowane ubezpieczenie

46

Grupowe terminowe ubezpieczenie na życie

47

Grupowe ubezpieczenie na dożycie z UFK

48

Grupowe ubezpieczenie na życie "Czesne"

49

Grupowe ubezpieczenie na życie dla małych i średnich firm Plus

50

Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

51

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie

52

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

53

Grupowe ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką jednorazową

54

Grupowe ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką regularną

55

Grupowe ubezpieczenie na życie małych i średnich firm

56

Grupowe ubezpieczenie na życie małych i średnich przedsiębiorstw

57

Grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem BankAssurance

58

Grupowe ubezpieczenie NNW

59

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne

60

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne II

61

Grupowe zdrowotne majątkowe

62

Grupowe Zdrowotne na Życie

63

Indywidualna kontynuacja grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym

64

Indywidualna Kontynuacja Ubezpieczenie Grupowego

65

INDYWIDUALNE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ZYCIE

66

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką jednorazową

67

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką regularną

68

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców powiązane z kredytem, ze składką jednorazową

69

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców powiązane z kredytem, ze składką regularną

70

Indywidualny plan finansowy IDEA

71

IZD ZYCIE I DOZYCIE

72

Kapitalny Portfel

73

Kapitałowy Plan Emerytalno - Inwestycyjny

74

Komfort Oszczędzania Plus ze składką regularną

75

Komfort Oszczędzania ze składką jednorazową

76

LeoLife

77

LeoLife Transfer

78

Lew Opiekun

79

Mój Plan Finansowy

80

OmniProfit Premium ze składką jednorazową

81

OmniProfit Premium ze składką regularną

82

OmniProfit ze składką jednorazową

83

OVB Future Invest

84

Plan Oszczędnościowy dla Dziecka

85

Plan Zabezpieczenia Bieżących Potrzeb Rodziny

86

Produkt inwestycyjny ze składką jednorazową dla banku Millenium - wersja masowa

87

ProFamilia

88

Systematyczny Plan Emerytalno-Inwestycyjny

89

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "Pomyśl o przyszości Bliskich"

90

Ubezpieczenie dla kredytobiorców

91

Ubezpieczenie dla policjantow

92

Ubezpieczenie Emerytalno - Inwestycyjne

93

Ubezpieczenie na Życie "Lew Senior"

94

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie "Lew Partner"

95

Ubezpieczenie na Życie z Częściowymi Wypłatami Kapitału "Lwia Perspektywa"

96

Ubezpieczenie na Życie z Częściowymi Wypłatami Kapitału "Plan Finansowy"

97

Ubezpieczenie niskiego wkładu

98

Ubezpieczenie NNW Lew Student

99

Ubezpieczenie NNW Lew Uczeń

100

Ubezpieczenie NNW z indywidualizacją opłaceń

101

Ubezpieczenie od utraty pracy

102

Ubezpieczenie pakietowe

103

Ubezpieczenie pomostowe

104

Ubezpieczenie Posagowe "Lew Junior"

105

Ubezpieczenie Posagowe "Perspektywa Dziecka"

106

Ubezpieczenie Posagowe "Przyszłość Dziecka"

107

Ubezpieczenie Rodzinne

108

Ubezpieczenie Terminowe "Lwia Ochrona"

109

Ubezpieczenie Terminowe Evento

110

Ubezpieczenie z przyszłością - Firma

111

Ubezpieczenie z przyszłością - Firma PLUS

112

Ubezpieczenie z przyszłością – PLUS ze składką jednorazową

113

Wygodne Strategie

 

Partnerzy