Ubezpieczenia

10% zniżki na ubezpieczenie podróży

Przejdź na stronę Generali
Rabaty
Regulamin
Lista placówek
kod
Aby pobrać rabat
Opis oferty

Dla Klientów zarejestrowanych w Programie Rabatowym i posiadających polisę na życie i zdrowie, OC, OC/AC, NNW, domu lub mieszkanie w Generali  przygotowaliśmy 10% ZNIŻKĘ na ubezpieczenie podróży – Generali, z myślą o podróży.

Do każdej polisy na życie i zdrowie, NNW, OC, OC/AC, domu lub mieszkania możesz pobrać 1 ZNIŻKĘ na zakup nowego ubezpieczenia podróży w ciągu roku kalendarzowego.

Dziś pobrana ZNIŻKA będzie ważna do: 30.06.2024

Jak skorzystać z rabatu?
O czym warto pamiętać?
Ile kodów do tej oferty mogę pobrać?
Regulamin promocji

  Regulamin Promocji - Z ubezpieczeniem w Generali, kolejna polisa taniej   

 Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 do 30.06.2024     

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ulicy Senatorskiej 18, 00-082 w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 25952, kapitał zakładowy 63 500 000 zł wpłacony w całości NIP: 521-28-87-341, oraz Generali 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108, należąca do Grupy Generali figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASS) pod nr 26, (dalej łącznie zwane „Generali”) w ramach Programu Rabatowego Generali zwanego dalej „Regulamin Promocji- Z ubezpieczeniem w Generali, kolejna polisa taniej” lub „Promocją”.   

 1. Program Rabatowy Generali został opracowany i jest obsługiwany przez Generali oraz 

Agencję i360 Sp. z.o.o. i wykorzystywany jest do budowania lojalności klientów Generali oraz budowania marki Generali.  

 

§ 1 Definicje  

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:  

Aktywna Polisa – umowa ubezpieczenia, której zawarcie zostało potwierdzone Polisą, której okres ochrony ubezpieczeniowej przypada w całości lub w części w czasie trwania Promocji, niezależnie od daty wystawienia Polisy lub zawarcia Umowy Ubezpieczenia.  

Generali – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-2349-108, oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-2349-108,  należąca do Grupy Generali figurująca w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS pod nr 26.

Agencja – i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-  057 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, odpowiadająca za utrzymanie platformy służącej do obsługi Promocji prowadzonych przez Generali we współpracy z partnerami zewnętrznymi Generali (w tym również prowadzonych dla marki Proama, która jest znakiem towarowym Generali), dalej „Platforma Rabatowa”.  

Agent Generali- agent ubezpieczeniowy Generali lub osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne na rzecz agenta ubezpieczeniowego Generali.   

Klient Generali - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą spełniła warunki udziału w Programie Rabatowym Generali oraz Promocji, która posiada jedną z wymienionych w załączniku nr 1b do Regulaminu Programu Rabatowego Generali, Aktywnych Umów Ubezpieczenia.

Oferta Generali - produkty, na które przysługuje Klientowi Generali Rabat wynikający ze Zniżki Generali. Produkty dostępne w ramach Oferty Generali, mogą być zmienione na mocy pisemnego porozumienia Stron. Zakres Oferty Generali znajduje się w Załączniku nr 1a do niniejszego Regulaminu.  

Platforma Rabatowa – strona internetowa udostępniona Generali przez Agencję, w której 

Klienci Generali mają możliwość pobrania Kodu Rabatowego do prezentowanych Ofert Produktowych Partnerów i Zniżek Generali do Oferty Generali.  

Regulamin Programu Rabatowego Generali - zbiór zasad regulujących świadczenie usług za pośrednictwem Platformy Rabatowej.  

Rabat – upust cenowy udzielony przez Generali T.U. Klientowi Generali.  

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady Promocji w ramach Oferty Generali.  

Strona Internetowa - strona internetowa Generali dostępna pod adresem www.generali.pl.  

Ubezpieczenie Generali – jeden z produktów wymienionych w Załączniku nr 1b do Regulaminu.

Zniżka Generali - kod alfanumeryczny w postaci ciągu znaków, wygenerowany przez Generali  T.U; upoważniający Klienta Generali do skorzystania z upustu cenowego udzielonego przez Generali T.U.  

 

§ 2 Zasady Promocji    

 1. Regulamin określa zasady Promocji, w której mogą uczestniczyć Klienci Generali posiadający Aktywną Polisę Ubezpieczenia, którzy zaakceptowali Regulamin.  
 2. W Promocji nie mogą jednak uczestniczyć Klienci Generali:  
  1. którzy w przeszłości podali nieprawdziwe dane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia lub w związku z zaistnieniem szkody lub w inny sposób świadomie działali na szkodę Generali.  
  2. którzy posiadają w stosunku do Generali jakiekolwiek zaległości w zapłacie składki lub raty składki.  
 3. Klient Generali nabywa Zniżki Generali wyłącznie, jeśli spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.  
 4. Prawo do Rabatu wynikające ze Zniżki Generali nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.  
 5. Regulamin dostępny jest na Platformie Rabatowej oraz w siedzibie spółki.  

 

§ 3 Szczegółowe zasady przyznawania Rabatów  

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i następnych niniejszego paragrafu, Klient Generali nabywa prawo do Zniżki Generali z chwilą zawarcia i opłacenia pierwszej raty składki Umowy Ubezpieczenia w Generali i przysługuje mu ono przez cały okres obowiązywania Umowy Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 2 ust.2.   
 2. Warunkiem przystąpienia Klienta Generali do Promocji, poza spełnieniem warunku wymienionego w ust.1 niniejszego paragrafu, jest rejestracja na Platformie Rabatowej zgodnie z Regulaminem Programu Rabatowego Generali, który znajduje się na Platformie Rabatowej.
 3. Przydzielenie Zniżki Generali Klientowi Generali odbywa się na Platformie Rabatowej po rejestracji Klienta, akceptacji udziału w Promocji na zasadach określonych  w niniejszym Regulaminie oraz kliknięciu w pole „Odbierz zniżkę” przy Ofercie Generali. Pobranie Zniżki Generali jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.   

Zniżka Generali przydzielona do Ubezpieczenia zostanie wyświetlona po kliknięciu w pole „Odbierz zniżkę”. Klient Generali ma możliwość przesłania Zniżki Generali na adres mailowy podany podczas Rejestracji lub przesłania go jako sms na nr telefonu podany podczas rejestracji.   

 1. Klienci Generali posiadający Zniżki Generali będą mieli możliwość zakupu w ramach  Oferty Generali produktów Generali T.U w wysokości Rabatu prezentowanej na Platformie Rabatowej.  
 2. Rabat zostaje udzielony Klientowi Generali w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia po podaniu przez Klienta Generali unikalnej Zniżki Generali, Agentowi Generali, pracownikowi infolinii Generali lub po wpisaniu go w dedykowanym polu na stronie www.generali.pl.   
 3. Rabat wynikający ze Zniżki Generali przysługuje wyłącznie Klientowi Generali, którego dotyczy Aktywna Polisa Ubezpieczenia w Generali.  
 4. Rabat przyznawany w ramach Promocji nie podlega sumowaniu ze zniżkami z innych programów promocyjnych organizowanych przez Generali. W przypadku, gdy dana osoba spełnia warunki uzyskania Rabatu na podstawie niniejszego Regulaminu i jednocześnie spełnia warunki uzyskania innej zniżki, to otrzyma ona wyłącznie jedną wybraną przez siebie zniżkę.  
 5. Zniżki Generali są jednorazowe.  
 6. Klient Generali posiadający więcej niż jedno Ubezpieczenie, może otrzymać Zniżki Generali do każdego Ubezpieczenia.  
 7. Do jednej Aktywnej Polisy Ubezpieczenia przysługuje Klientowi Generali 1 Zniżka Generali na rok.  
 8. Klient Generali może skorzystać ze zniżki Generali tylko za pośrednictwem Agenta Generali, strony internetowej www.generali.pl oraz infolinii Generali pod numerem telefonu: 22 543 8701 lub numerem 913 913 913.    
 9. ZNIŻKA obowiązuje wyłącznie na zakup nowej polisy, nie dotyczy kontynuacji ubezpieczenia na kolejny okres.  

  

§ 4 Reklamacje   

 1. Osoba, która uważa, że jej prawa związane z uczestnictwem w Promocji zostały naruszone, ma prawo zgłosić do Generali reklamację.  
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia na podany adres mailowy Generali, na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego 

Regulaminu, jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Generali. Składający reklamacje zostanie poinformowany  o przedłużającym się ponad 30 dni kalendarzowych terminie rozpatrywania reklamacji.   

 1. Reklamacje należy składać: • ustnie, tj. telefonicznie pod numer telefonu +48 913 913 913 

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub osobiście,  

  • w formie pisemnej, doręczona osobiście lub przesyłką pocztową na adres siedziby Generali: Generali T.U. S.A.  

Ul. Senatorska 18  00-082 Warszawa  z dopiskiem: Reklamacja dot. Promocji „Z ubezpieczeniem w Generali, kolejna polisa taniej”  

  • w formie elektronicznej (wysyłając na adres e-mail: program.rabatowy@generali.pl wpisując w tytule maila: „Reklamacja: Promocja Generali – „Z ubezpieczeniem w Generali, kolejna polisa taniej”).  
 1. O decyzji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres, z którego została wysłana reklamacja, lub na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej. Decyzja w przedmiocie reklamacji, w ramach postępowania reklamacyjnego objętego niniejszym Regulaminem, co nie wyklucza prawa Klienta Generali do dochodzenia swoich uprawnień na zasadach ogólnych, w tym występując na drogę postępowania sądowego.  

§ 5  Dane osobowe    

1. Administrator danych osobowych    

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. są administratorami danych osobowych Klientów Generali. Z administratorami można się skontaktować:  

 1. listownie, wysyłając pismo na adres siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa;   
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: centrumklienta@generali.pl; 3) telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.   

2. Inspektor Ochrony Danych    

Administratorzy danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres siedziby administratora.  

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych   

Dane osobowe Klientów Generali są przetwarzane w celu:  

 1. wykonywania umowy o udział w Promocji, w tym oferowania Rabatów, zgodnie z Regulaminem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  
 2. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);  
 3. analitycznym (doboru usług do potrzeb klientów i optymalizacji produktów będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na doskonaleniu jakości produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  
 4. badania satysfakcji klientów będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na określaniu jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);  
 6. oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce  (marketing bezpośredni), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej.

Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy Generali oraz jej dostosowanie do tego co zostanie uznane za odpowiadające potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom Klienta Generali, w oparciu o profil Klienta Generali (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

Powyższe  nie  uchybia  prawu  przetwarzania danych  osobowych w innych celach, w  związku z zawarciem umowy ubezpieczenia.  

4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych  Klientom Generali przysługują następujące uprawnienia:  

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;   
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 3) prawo sprostowania swoich danych;  
 1. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;  
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę prawnie uzasadniony interes;  
 3. prawo przenoszenia danych;    
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

5. Odbiorcy danych osobowych   

 1. Dane osobowe Klientów Generali są ujawniane kontrahentom, z którymi współpracują administratorzy np. Agencji, firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT.  
 2. Dane osobowe Klientów Generali są przekazywane także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

6. Okres przechowywania danych osobowych   

Długość okresu przechowywania danych osobowych Klientów Generali zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Dane osobowe Klientów Generali są przechowywane:  

 1. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;  
 2. gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy – do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających;   
 3. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na administratorze obowiązek prawny - przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania danych;  
 4. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.  

7. Obowiązek podania danych   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału  w 

Promocji. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe wzięcie udziału w Promocji. §

§ 6 Postanowienia końcowe   

 1. Promocja obowiązuje od dnia 16.04.2021 do 30.06.2024 lub do chwili wykorzystania puli zniżek wskazanej w §3 ust. 3.  
 2. Każdy Klient Generali może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w Promocji przesyłając na adres mailowy program.rabatowy@generali.pl, prośbę o cofnięcie pobrania kodu. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym momencie, co nie będzie naruszać praw Klientów Generali nabytych przed dokonaniem zmiany.   
 4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Generali może zakończyć Promocję lub dokonać zmian w Regulaminie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Generali opublikuje informację na Stronie Internetowej, ze stosownym wyprzedzeniem. W takim przypadku wszelkie uprawnienia nabyte przez Klientów Generali przed datą zakończenia Promocji lub zmiany Regulaminu będą realizowane aż do ich pełnego wykorzystania.   
 5. Niniejsza Akcja nie stanowi sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ro podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350).  
 6. Po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji nowe Rabaty nie są przyznawane.  
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

  

Data: 16.04.2021  

 

Załącznik 1a – Oferta Produktowa 

1. Zniżki Generali mogą zostać użyte do zakupienia produktów wyłącznie z Oferty Generali:  

 1. 10% zniżki na ubezpieczenie OC w składce ubezpieczeniowej na zakup ubezpieczenia „Generali, z myślą o aucie” dla Klientów z polisą na życie i zdrowie, oraz dom lub mieszkanie
 2. 10% zniżki na ubezpieczenie OC/AC w składce ubezpieczeniowej na zakup ubezpieczenia „Generali, z myślą o aucie” dla Klientów z polisą na życie i zdrowie, oraz dom lub mieszkanie
 3. 10% zniżki na ubezpieczenie podróży w składce ubezpieczeniowej na zakup ubezpieczenia „Generali, z myślą o podróży” dla Klientów z polisą OC,

OCAC, NNW, życie i zdrowie, oraz dom lub mieszkanie 

 1. 10% zniżki na ubezpieczenie dziecka w ramach ubezpieczenia „Generali z myślą o NNW – pakiet dziecko” dla Klientów z polisą na życie i zdrowie
 2. 10% zniżki na ubezpieczenie domu/mieszkania w składce ubezpieczeniowej na zakup ubezpieczenia „Generali, z myślą o domu i rodzinie” dla Klientów z polisą na życie i zdrowie
 3. 10% zniżki na ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podroży w składce na zakup ubezpieczenia „Generali z myślą o kosztach rezygnacji z podróży” dla Klientów z polisą na życie i zdrowie 
 1. 10% zniżki na ubezpieczenie indywidualne NNW  „Generali, z myślą o Tobie” z nieodpłatnym dostępem do Programu Generali Vitality w promocji dla Klientów z polisą OC, OCAC, NNW, życie i zdrowie, oraz dom lub mieszkanie  (oferta ważna od 29.11.2023)
 1. Zniżki Generali mogą być realizowane wyłącznie u Agenta Generali, poprzez stronę www.generali.pl lub infolinię Generali pod numerem telefonu: 22 543 8701 lub numerem 913 913 913.  
 2. Generali informuje, że lista ofert może być rozszerzona o dodatkowe oferty niewymienione w ust., 1 powyżej, które również mogą być zakupione z wykorzystaniem Zniżki Generali. Informacja o zmianie listy produktów wymienionych w ust. 1 powyżej zostanie opublikowana w formie zmiany niniejszego załącznika i opublikowania na Platformie Rabatowej.  

  

 Załącznik 1b – Lista polis, których dotyczy oferta

L.p.

Nazwa produktu

Majątkowe

1

Generali z myślą o domu i rodzinie

Komunikacyjne

2

Generali, z myślą o aucie

3

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

4

OC Krótkoterminowe

5

Pakiet Dealer Generali AutoProgram

6

Pakiet Dealer Generali AutoProgram

7

Pakiet DEALER WS

8

Pakiet DEALER WS KIA

9

Pakiet GENERALI AutoProgram Centrala

10

Pakiet Kamper GENERALI AutoProgram

11

Pakiet LEASING GENERALI AutoProgram

12

Pakiet Motocykle

13

Pakiet Motocykle GENERALI AutoProgram

14

Pakiet Motocykle GENERALI AutoProgram

15

Pakiet Punkta Sp. z o.o.

16

Produkt z partycypacją Importera Mazda

17

Assistance Komfort [15/30 dni]

18

Ubezpieczenie ryzyka utraty wartości pojazdu  klient własny i obcy

NNW

19

Grupowe reasekurowane ubezpieczenie

20

Grupowe ubezpieczenie NNW

21

Generali, z myślą o NNW

22

NNW Szkolne - Student

23

NNW Szkolne - Uczeń

24

Generali z myślą o Tobie

Rolne

25

Generali, z myślą o rolniku

Turystyczne

26

Generali, z myślą o podróży

Życie i zdrowie

27

"Ubezpieczenie z Przyszłością - PLUS" ze składką regularną

28

Bancassurance - obsługa lokat i produktów strukturyzowanych.

29

Beneficio ze składką jednorazową

30

Concordia Grupowe Ubezpieczenie na Życie

31

Generali "Perspektywa"

32

Generali "Ubezpieczenie z Przyszłością" ze składką regularną

33

Generali Beneficio

34

Generali OmniProfit Platinum

35

Generali ProFamilia

36

Generali ProFamilia - wariant M1

37

Generali, z myślą o całym życiu

38

Generali, z myślą o dziecku

39

Generali, z myślą o życiu

40

Generali, z myślą o życiu - Grupa Otwarta

41

Generali, z myślą o życiu (5 lat)

42

Generali, z myślą o życiu PLUS

43

Grupa Otwarta

44

Grupowe CERTUM / CERTUM MAX

45

Grupowe reasekurowane ubezpieczenie

46

Grupowe terminowe ubezpieczenie na życie

47

Grupowe ubezpieczenie na dożycie z UFK

48

Grupowe ubezpieczenie na życie "Czesne"

49

Grupowe ubezpieczenie na życie dla małych i średnich firm Plus

50

Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

51

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie

52

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

53

Grupowe ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką jednorazową

54

Grupowe ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką regularną

55

Grupowe ubezpieczenie na życie małych i średnich firm

56

Grupowe ubezpieczenie na życie małych i średnich przedsiębiorstw

57

Grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem BankAssurance

58

Grupowe ubezpieczenie NNW

59

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne

60

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne II

61

Grupowe zdrowotne majątkowe

62

Grupowe Zdrowotne na Życie

63

Indywidualna kontynuacja grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym

64

Indywidualna Kontynuacja Ubezpieczenie Grupowego

65

INDYWIDUALNE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ZYCIE

66

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką jednorazową

67

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców niepowiązane z kredytem, ze składką regularną

68

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców powiązane z kredytem, ze składką jednorazową

69

Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców powiązane z kredytem, ze składką regularną

70

Indywidualny plan finansowy IDEA

71

IZD ZYCIE I DOZYCIE

72

Kapitalny Portfel

73

Kapitałowy Plan Emerytalno - Inwestycyjny

74

Komfort Oszczędzania Plus ze składką regularną

75

Komfort Oszczędzania ze składką jednorazową

76

LeoLife

77

LeoLife Transfer

78

Lew Opiekun

79

Mój Plan Finansowy

80

OmniProfit Premium ze składką jednorazową

81

OmniProfit Premium ze składką regularną

82

OmniProfit ze składką jednorazową

83

OVB Future Invest

84

Plan Oszczędnościowy dla Dziecka

85

Plan Zabezpieczenia Bieżących Potrzeb Rodziny

86

Produkt inwestycyjny ze składką jednorazową dla banku Millenium - wersja masowa

87

ProFamilia

88

Systematyczny Plan Emerytalno-Inwestycyjny

89

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "Pomyśl o przyszości Bliskich"

90

Ubezpieczenie dla kredytobiorców

91

Ubezpieczenie dla policjantow

92

Ubezpieczenie Emerytalno - Inwestycyjne

93

Ubezpieczenie na Życie "Lew Senior"

94

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie "Lew Partner"

95

Ubezpieczenie na Życie z Częściowymi Wypłatami Kapitału "Lwia Perspektywa"

96

Ubezpieczenie na Życie z Częściowymi Wypłatami Kapitału "Plan Finansowy"

97

Ubezpieczenie niskiego wkładu

98

Ubezpieczenie NNW Lew Student

99

Ubezpieczenie NNW Lew Uczeń

100

Ubezpieczenie NNW z indywidualizacją opłaceń

101

Ubezpieczenie od utraty pracy

102

Ubezpieczenie pakietowe

103

Ubezpieczenie pomostowe

104

Ubezpieczenie Posagowe "Lew Junior"

105

Ubezpieczenie Posagowe "Perspektywa Dziecka"

106

Ubezpieczenie Posagowe "Przyszłość Dziecka"

107

Ubezpieczenie Rodzinne

108

Ubezpieczenie Terminowe "Lwia Ochrona"

109

Ubezpieczenie Terminowe Evento

110

Ubezpieczenie z przyszłością - Firma

111

Ubezpieczenie z przyszłością - Firma PLUS

112

Ubezpieczenie z przyszłością – PLUS ze składką jednorazową

113

Wygodne Strategie

 

Partnerzy