Ubezpieczenia

10% zniżki na ubezpieczenie podróży

Przejdź na stronę Generali
Rabaty
Regulamin
Lista placówek
kod
Aby pobrać rabat
Opis oferty

Dla Klientów zarejestrowanych w Programie Rabatowym i posiadających polisę na życie i zdrowie, OC, OC/AC, NNW, domu lub mieszkanie w Generali  przygotowaliśmy 10% ZNIŻKĘ na ubezpieczenie podróży – Generali, z myślą o podróży.

Do każdej polisy na życie i zdrowie, NNW, OC, OC/AC, domu lub mieszkania możesz pobrać 1 ZNIŻKĘ na zakup nowego ubezpieczenia podróży w ciągu roku kalendarzowego.

Jak skorzystać z rabatu?
O czym warto pamiętać?
Regulamin promocji

  Regulamin Promocji - Z ubezpieczeniem w Generali, kolejna polisa taniej   

 Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 do 31.12.2023    

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ulicy Senatorskiej 18, 00-082 w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 25952, kapitał zakładowy 63 500 000 zł wpłacony w całości NIP: 521-28-87-341, oraz Generali 

  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108, należąca do Grupy Generali figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASS) pod nr 26, (dalej łącznie zwane „Generali”) w ramach Programu Rabatowego Generali zwanego dalej „Regulamin Promocji- Z ubezpieczeniem w Generali, kolejna polisa taniej” lub „Promocją”.   

 2. Program Rabatowy Generali został opracowany i jest obsługiwany przez Generali oraz  Agencję i360 Sp. z.o.o. i wykorzystywany jest do budowania lojalności klientów Generali oraz budowania marki Generali.  

  

§ 1 Definicje  

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:  

Aktywna Polisa – umowa ubezpieczenia, której zawarcie zostało potwierdzone Polisą, której okres ochrony ubezpieczeniowej przypada w całości lub w części w czasie trwania Promocji, niezależnie od daty wystawienia Polisy lub zawarcia Umowy Ubezpieczenia.  

Generali – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-2349-108, oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-2349-108,  należąca do Grupy Generali figurująca w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS pod nr 26.

Agencja – i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-  057 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, odpowiadająca za utrzymanie platformy służącej do obsługi Promocji prowadzonych przez Generali we współpracy z partnerami zewnętrznymi Generali (w tym również prowadzonych dla marki Proama, która jest znakiem towarowym Generali), dalej „Platforma Rabatowa”.  

Agent Generali- agent ubezpieczeniowy Generali lub osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne na rzecz agenta ubezpieczeniowego Generali.   

Klient Generali - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą spełniła warunki udziału w Programie Rabatowym Generali oraz Promocji, która posiada jedną z wymienionych w załączniku nr 1b do Regulaminu Programu Rabatowego Generali, Aktywnych Umów Ubezpieczenia.

Oferta Generali - produkty, na które przysługuje Klientowi Generali Rabat wynikający ze Zniżki Generali. Produkty dostępne w ramach Oferty Generali, mogą być zmienione na mocy pisemnego porozumienia Stron. Zakres Oferty Generali znajduje się w Załączniku nr 1a do niniejszego Regulaminu.  

Platforma Rabatowa – strona internetowa udostępniona Generali przez Agencję, w której 

Klienci Generali mają możliwość pobrania Kodu Rabatowego do prezentowanych Ofert Produktowych Partnerów i Zniżek Generali do Oferty Generali.  

Regulamin Programu Rabatowego Generali - zbiór zasad regulujących świadczenie usług za pośrednictwem Platformy Rabatowej.  

Rabat – upust cenowy udzielony przez Generali T.U. Klientowi Generali.  

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady Promocji w ramach Oferty Generali.  

Strona Internetowa - strona internetowa Generali dostępna pod adresem www.generali.pl.  

Ubezpieczenie Generali – jeden z produktów wymienionych w Załączniku nr 1b do Regulaminu.

Zniżka Generali - kod alfanumeryczny w postaci ciągu znaków, wygenerowany przez Generali  T.U; upoważniający Klienta Generali do skorzystania z upustu cenowego udzielonego przez Generali T.U.  

 

§ 2 Zasady Promocji    

 1. Regulamin określa zasady Promocji, w której mogą uczestniczyć Klienci Generali posiadający Aktywną Polisę Ubezpieczenia, którzy zaakceptowali Regulamin.  
 2. W Promocji nie mogą jednak uczestniczyć Klienci Generali:  
  1. którzy w przeszłości podali nieprawdziwe dane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia lub w związku z zaistnieniem szkody lub w inny sposób świadomie działali na szkodę Generali.  
  2. którzy posiadają w stosunku do Generali jakiekolwiek zaległości w zapłacie składki lub raty składki.  
 3. Klient Generali nabywa Zniżki Generali wyłącznie, jeśli spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.  
 4. Prawo do Rabatu wynikające ze Zniżki Generali nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.  
 5. Regulamin dostępny jest na Platformie Rabatowej oraz w siedzibie spółki.  

 

§ 3 Szczegółowe zasady przyznawania Rabatów  

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i następnych niniejszego paragrafu, Klient Generali nabywa prawo do Zniżki Generali z chwilą zawarcia i opłacenia pierwszej raty składki Umowy Ubezpieczenia w Generali i przysługuje mu ono przez cały okres obowiązywania Umowy Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 2 ust.2.   
 2. Warunkiem przystąpienia Klienta Generali do Promocji, poza spełnieniem warunku wymienionego w ust.1 niniejszego paragrafu, jest rejestracja na Platformie Rabatowej zgodnie z Regulaminem Programu Rabatowego Generali, który znajduje się na Platformie Rabatowej.
 3. Przydzielenie Zniżki Generali Klientowi Generali odbywa się na Platformie Rabatowej po rejestracji Klienta, akceptacji udziału w Promocji na zasadach określonych  w niniejszym Regulaminie oraz kliknięciu w pole „Odbierz zniżkę” przy Ofercie Generali. Pobranie Zniżki Generali jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.   

  Zniżka Generali przydzielona do Ubezpieczenia zostanie wyświetlona po kliknięciu w pole „Odbierz zniżkę”. Klient Generali ma możliwość przesłania Zniżki Generali na adres mailowy podany podczas Rejestracji lub przesłania go jako sms na nr telefonu podany podczas rejestracji.   

 4. Klienci Generali posiadający Zniżki Generali będą mieli możliwość zakupu w ramach  Oferty Generali produktów Generali T.U w wysokości Rabatu prezentowanej na Platformie Rabatowej.  
 5. Rabat zostaje udzielony Klientowi Generali w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia po podaniu przez Klienta Generali unikalnej Zniżki Generali, Agentowi Generali, pracownikowi infolinii Generali lub po wpisaniu go w dedykowanym polu na stronie www.generali.pl.   
 6. Rabat wynikający ze Zniżki Generali przysługuje wyłącznie Klientowi Generali, którego dotyczy Aktywna Polisa Ubezpieczenia w Generali.  
 7. Rabat przyznawany w ramach Promocji nie podlega sumowaniu ze zniżkami z innych programów promocyjnych organizowanych przez Generali. W przypadku, gdy dana osoba spełnia warunki uzyskania Rabatu na podstawie niniejszego Regulaminu i jednocześnie spełnia warunki uzyskania innej zniżki, to otrzyma ona wyłącznie jedną wybraną przez siebie zniżkę.  
 8. Zniżki Generali są jednorazowe.  
 9. Klient Generali posiadający więcej niż jedno Ubezpieczenie, może otrzymać Zniżki Generali do każdego Ubezpieczenia.  
 10. Do jednej Aktywnej Polisy Ubezpieczenia przysługuje Klientowi Generali 1 Zniżka Generali na rok.  
 11. Klient Generali może skorzystać ze zniżki Generali tylko za pośrednictwem Agenta Generali, strony internetowej www.generali.pl oraz infolinii Generali pod numerem telefonu: 22 543 8701 lub numerem 913 913 913.
 12. ZNIŻKA obowiązuje wyłącznie na zakup nowej polisy, nie dotyczy kontynuacji ubezpieczenia na kolejny okres.  

  

§ 4 Reklamacje  

 1. Osoba, która uważa, że jej prawa związane z uczestnictwem w Promocji zostały naruszone, ma prawo zgłosić do Generali reklamację.  
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia na podany adres mailowy Generali, na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Generali. Składający reklamacje zostanie poinformowany  o przedłużającym się ponad 30 dni kalendarzowych terminie rozpatrywania reklamacji.   
 3. Reklamacje należy składać: • ustnie, tj. telefonicznie pod numer telefonu +48 913 913 913 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub osobiście,
  • w formie pisemnej, doręczona osobiście lub przesyłką pocztową na adres siedziby Generali: Generali T.U. S.A.  

   Ul. Senatorska 18  00-082 Warszawa  z dopiskiem: Reklamacja dot. Promocji „Z ubezpieczeniem w Generali, kolejna polisa taniej”  

  • w formie elektronicznej (wysyłając na adres e-mail: program.rabatowy@generali.pl wpisując w tytule maila: „Reklamacja: Promocja Generali – „Z ubezpieczeniem w Generali, kolejna polisa taniej”).
 4. O decyzji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres, z którego została wysłana reklamacja, lub na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej. Decyzja w przedmiocie reklamacji, w ramach postępowania reklamacyjnego objętego niniejszym Regulaminem, co nie wyklucza prawa Klienta Generali do dochodzenia swoich uprawnień na zasadach ogólnych, w tym występując na drogę postępowania sądowego.  

 

§ 5  Dane osobowe    

 1. Administrator danych osobowych    

  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. są administratorami danych osobowych Klientów Generali. Z administratorami można się skontaktować:  

  1. listownie, wysyłając pismo na adres siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa;   
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: centrumklienta@generali.pl; 3) telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.   
 2. Inspektor Ochrony Danych    

  Administratorzy danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres siedziby administratora.  

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe Klientów Generali są przetwarzane w celu:  

  1. wykonywania umowy o udział w Promocji, w tym oferowania Rabatów, zgodnie z Regulaminem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  
  2. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);  
  3. analitycznym (doboru usług do potrzeb klientów i optymalizacji produktów będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na doskonaleniu jakości produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  
  4. badania satysfakcji klientów będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na określaniu jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  
  5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);  
  6. oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce  (marketing bezpośredni), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej.

  Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy Generali oraz jej dostosowanie do tego co zostanie uznane za odpowiadające potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom Klienta Generali, w oparciu o profil Klienta Generali (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

  Powyższe  nie  uchybia  prawu  przetwarzania danych  osobowych w innych celach, w  związku z zawarciem umowy ubezpieczenia.  

 4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych  Klientom Generali przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;   
  2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 3) prawo sprostowania swoich danych;   
  3. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;  
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę prawnie uzasadniony interes;  
  5. prawo przenoszenia danych;    
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
 5. Odbiorcy danych osobowych
  1. Dane osobowe Klientów Generali są ujawniane kontrahentom, z którymi współpracują administratorzy np. Agencji, firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT.  
  2. Dane osobowe Klientów Generali są przekazywane także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
 6. Okres przechowywania danych osobowych

  Długość okresu przechowywania danych osobowych Klientów Generali zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Dane osobowe Klientów Generali są przechowywane:  

  1. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;  
  2. gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy – do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających;   
  3. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na administratorze obowiązek prawny - przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania danych;  
  4. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.  
 7. Obowiązek podania danych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału  w 

  Promocji. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe wzięcie udziału w Promocji. §

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Promocja obowiązuje od dnia 16.04.2021 do 31.12.2022 lub do chwili wykorzystania puli zniżek wskazanej w §3 ust. 3.  
 2. Każdy Klient Generali może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w Promocji przesyłając na adres mailowy program.rabatowy@generali.pl, prośbę o cofnięcie pobrania kodu. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym momencie, co nie będzie naruszać praw Klientów Generali nabytych przed dokonaniem zmiany.   
 4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Generali może zakończyć Promocję lub dokonać zmian w Regulaminie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Generali opublikuje informację na Stronie Internetowej, ze stosownym wyprzedzeniem. W takim przypadku wszelkie uprawnienia nabyte przez Klientów Generali przed datą zakończenia Promocji lub zmiany Regulaminu będą realizowane aż do ich pełnego wykorzystania.   
 5. Niniejsza Akcja nie stanowi sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ro podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350).  
 6. Po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji nowe Rabaty nie są przyznawane.  
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

Data: 16.04.2021  

 

Załącznik 1a – Oferta Produktowa 

 1. Zniżki Generali mogą zostać użyte do zakupienia produktów wyłącznie z Oferty Generali:
  1. 10% zniżki na ubezpieczenie OC w składce ubezpieczeniowej na zakup ubezpieczenia „Generali, z myślą o aucie” dla Klientów z polisą na życie i zdrowie, oraz dom lub mieszkanie
  2. 10% zniżki na ubezpieczenie OC/AC w składce ubezpieczeniowej na zakup ubezpieczenia „Generali, z myślą o aucie” dla Klientów z polisą na życie i zdrowie, oraz dom lub mieszkanie
  3. 10% zniżki na ubezpieczenie podróży w składce ubezpieczeniowej na zakup ubezpieczenia „Generali, z myślą o podróży” dla Klientów z polisą OC, OCAC, NNW, życie i zdrowie, oraz dom lub mieszkanie 
  4. 10% zniżki na ubezpieczenie dziecka w ramach ubezpieczenia „Generali z myślą o NNW – pakiet dziecko” dla Klientów z polisą na życie i zdrowie
  5. 10% zniżki na ubezpieczenie domu/mieszkania w składce ubezpieczeniowej na zakup ubezpieczenia „Generali, z myślą o domu i rodzinie” dla Klientów z polisą na życie i zdrowie
  6. 10% zniżki na ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podroży w składce na zakup ubezpieczenia „Generali z myślą o kosztach rezygnacji z podróży” dla Klientów z polisą na życie i zdrowie 
 2. Zniżki Generali mogą być realizowane wyłącznie u Agenta Generali, poprzez stronę www.generali.pl lub infolinię Generali pod numerem telefonu: 22 543 8701 lub numerem 913 913 913.  
 3. Generali informuje, że lista ofert może być rozszerzona o dodatkowe oferty niewymienione w ust., 1 powyżej, które również mogą być zakupione z wykorzystaniem Zniżki Generali. Informacja o zmianie listy produktów wymienionych w ust. 1 powyżej zostanie opublikowana w formie zmiany niniejszego załącznika i opublikowania na Platformie Rabatowej.  

  

  Załącznik 1b – Lista polis, których dotyczy oferta

L.p.  

Nazwa produktu  

Polisy na życie  

Generali, z myślą o życiu 

Generali, z myślą o życiu (5 lat) 

Generali, z myślą o życiu Plus 

Generali, z myślą o całym Twoim życiu 

Generali, z myślą o dziecku 

Plan Zabezpieczenia Bieżących Potrzeb Rodziny 

Plan zabezpieczenia długoterminowych potrzeb rodziny 

Grupowe ubezpieczenie na życie 

Grupowe ubezpieczenie na życie – Grupa otwarta  

10 

Grupowe ubezpieczenie na życie CERTUM MAX 

11 

Grupowe reasekurowane ubezpieczenie na życie 

12 

Grupowe ubezpieczanie na życie dla małych i średnich firm 

13 

Grupowe ubezpieczenie na życie dla małych i średnich firm PLUS 

14 

Grupowe ubezpieczenie na życie dla małych i średnich przedsiębiorstw 

15 

Indywidualna Kontynuacja Grupowego ubezpieczenia 

16 

Ubezpieczenie Rodzinne 

17 

Ubezpieczenie Młodzieżowe 

18 

Generali ProFamilia 

19 

Generali ProFamilia - wariant M1 

20 

Ubezpieczenie na życie „Lew Senior” 

21 

Ubezpieczenie na życie i dożycie „Lew Partner” 

22 

Ubezpieczenie posagowe „Lew Junior” 

23 

Ubezpieczenie posagowe "Perspektywa Dziecka" 

24 

Ubezpieczenie posagowe "Przyszłość Dziecka" 

25 

Ubezpieczenie Emerytalno-Inwestycyjne 

26 

Systematyczny Plan Emerytalno-Inwestycyjny 

27 

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

IKE 

28 

Generali Beneficio 

29 

Generali Beneficio ze składką jednorazową 

30 

Mój Plan finansowy 

31 

Generali Prospero 

32 

Generali OmniProfit 

33 

Generali OmniProfit ze składką jednorazową 

34 

Generali OmniProfit Pemium ze składką regularną 

35 

Generali OmniProfit Premium ze składką jednorazową 

36 

Generali OmniProfit Platinum 

37 

OVB Future Invest 

38 

Życie komfort 

39 

Indywidualne, terminowe ubezpieczenie na życie 

40 

Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z udziałem w zysku 

41 

Indywidualne ubezpieczenie na życie 

NNW

42 

Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków

 

Majątkowe 

43 

Generali, z myślą o domu i rodzinie 

44 

Generali, z myślą o domu 

 

Komunikacyjne 

45 

Generali, z myślą o aucie 

 

Turystyczne 

46

Generali, z myślą o podróży 

 

Rolne 

47 

Generali, z myślą o Rolniku 

 

  

Partnerzy